Koronaviruset: Dette bør våre innbyggere vite

Spørsmål og svar om det nye koronaviruset

Generell informasjon 

Se www.koronasjekk.no om du bør testes for koronavirus FØR du ringer fastlegen din. Dersom du skal testes, kan du ringe legevaktas koronatelefon på 69 38 11 08. Telefontid hverdager kl. 08.30–15.00, helg kl. 10.00–16.30. 

 

For generelle spørsmål om koronavirus, se Folkehelseinstituttets nettsider (fhi.no) eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015. Du kan også se Helsedirektoratets spørsmål og svar og ofte stilte spørsmål på kommunens nettside

Om koronaviruset og smitte

Hvordan forbygge smitte?
 • Det viktigste tiltaket er god håndvask og hostehygiene.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser.
 • Unngå å ta offentlig transport dersom mulig.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet.

Se utfyllende råd på FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#hvordan-forebygge-smitte

Er det greit å være sammen med andre nå?

Dere som er friske og som bor sammen kan omgås som vanlig. Dette gjelder også barn i skilte familier. 

Det er tilltat med opptil 20 personer sammen i privat regi, men alle må holde en meters avstand til hverandre. 

Friske barn kan være sammen i små grupper, men det bør tilstrebes å ha faste lekevenner gjennom hele perioden. Går de i barnehagen eller på skolen, bør de kun være sammen med barn fra sin kohort også på fritiden. Å leke ute medfører mindre smitterisiko enn å leke inne. 

Du bør også ha en meter avstand til kollegaer på jobben. 

Hvordan er smittefaren?

Ved sesonginfluensa smitter vanligvis en person én annen. I Norge er nå smittetallet langt under en (se oppdaterte tall i dags- og ukesrapporter på FHIS nettsider) Til sammenligning smitter én person 15–17 andre ved meslinger. Målet er at en smittet person skal smitte færrest mulig andre.

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.

Les mer om hvordan infeksjoner med koronavirus kan unngås på FHIs nettsider.

Hva er inkubasjonstiden?

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge WHO anslått til å være 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Hvilke symptomer gir koronaviruset for de som blir syke?

De fleste tilfellene av Covid-19 som er rapportert (ca. 80 %) har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.  

Bør jeg testes for koronavirus og hva skjer ved testing? 

Dersom du har symptomer og anbefales test, tar du kontakt med legevaktas koronatelefon (69 38 11 08) for å avklare testing. Koronatelefonen er bemannet med eget personell fra kl. 09–21 i ukedagene og kl. 10–18 i helg og røde dager. Hvis du er i prioritert gruppe, vil du settes opp på time. Testing foregår på Koronasenteret (Dokka 1, legevaktens gamle lokaler ved Værstebrua, se kart).

Er du syk, uavhengig av årsak, og trenger en vurdering, skal du henvende seg til fastlege. Utover fastlegenes åpningstid skal du ringe legevakt på tlf. 116 117.

Når testen er tatt analyseres den på laboratoriet på Sykehuset Østfold Kalnes. Testsvar kan sjekkes etter 1-2 dager på helsenorge.no

Dersom du har positiv prøve, vil du bli kontaktet av helsepersonell for en smitteoppsporing. Alle nærkontakter fra 48 timer før symptomstart, kartlegges.

Det er viktig at de som har vært utsatt for smitte får beskjed om at de er nærkontakter. De skal følge råd for å hindre videre smitte.

Dersom du har negativ prøve vil du få beskjed om hva du skal gjøre når du får prøvesvaret. Her er det ulike råd som gjelder avhengig av om du har vært i utlandet, utsatt for kjent smitte, eller annet.

Hva er reglene for karantene, isolasjon og hjemme-fra-jobb?
 • De som utvikler symptomer på luftveissykdom, skal ta kontakt for test og holde seg hjemme fra jobb til man er helt frisk igjen. De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer.
 • De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer.
 • Etter reiser til røde områder skal man i karantene. Etter reiser til grønne områder skal man følge nøye med på symptomer og helst begrense nær kontakt med andre i 10 dager.
 • De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon.
 • Er du nærkontakt til noen som har fått påvist koronavirus, se FHI for oppdaterte råd
 • Karanteneregler og unntak fra karanteneplikten (30.07.2020)
Jeg har vært utenlands. Hva gjør jeg?

Alle som kommer til Norge etter reise i røde områder må sitte i karantene (isolering) i 10 dager etter hjemkost. Se oppdaterte råd på regjeringens nettsider

Hvis du får symptomer symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet må du sitte i isolering i minst syv dager etter symptomfrihet. Dette er et av tiltakene fra nasjonale myndigheter for å stoppe spredningen av koronaviruset. Tiltaket er innført med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd. Les mer på regjeringen.no

Hvis man får symptomer som feber, kortpustethet, hoste eller andre luftveissymptomer i perioden man er hjemme, skal man ta kontakt med legevaktas koronatelefon 69 38 11 08, for spørsmål om testing. 

Må jeg bruke munnbind?

Folkehelseinstituttet anbefaler pr 31.7.2020 ikke bruk av munnbind.
FHI skal innen 14. august gjøre en ny vurdering av bruk av munnbind i befolkningen.

 

Status i Fredrikstad 

Status om antall smittede i Fredrikstad

Se oppdatert status i loggen 

Sykehjem

Bør besøkende på sykehjem ta spesielle hensyn?

For å kunne åpne opp og samtidig ivareta smitteverntiltak, må sykehjemmene/boligene sørge for å fordele besøkene og føre kontroll med gjennomføringen. Derfor må alle besøk vurderes med tanke på hyppighet og varighet. Alle besøk må avtales i forkant. Les mer om retningslinjer og hvordan du planlegger et besøk

Barn, barnehage og skole

Er koronavirus farlig for barn?

Vi har ikke informasjon som tilsier det. Det er altså liten grunn til å være særskilt bekymret for at barna skal bli hardt rammet av sykdommen.

Helsedirektoratet har laget en egen koronafilm til barn og ungdom, der Hermine (13) stiller spørsmål hun lurer på.

Når gjenåpner skoler og barnehager?

Kommunens skoler og barnehager har gjenåpnet. Spørsmål/svar om gjenåpning av skoler og barnehager

 

Må jeg betale for dagene vi ikke benytter på SFO og i barnehage?

Les mer om betaling av SFO og barnehage 

Arrangementer og trening

Kan jeg gjennomføre mitt arrangement?

Fra 15. juni åpnes det for arrangement med opptil 200 personer. Gjennomfører du et arrangement må du forholde deg til covid-19-forskriften

Definisjon av et arrangement og tiltak for å ivareta smittevern

Sjekk Helsedirektoratets oversikt over beslutninger og anbefalinger for mer informasjon på hvordan du skal forholde deg til reglene. Mange særforbund og interesseorganisasjoner har utarbeidet egne veildere for sitt felt. Sjekk med organisasjon for ditt felt om det finnes noe slikt. 

Finner du ikke svar hos ditt forbund/organisasjon, ta kontakt med servicetorget i kommunen. 

Kan vi gjennomføre gudstjenester nå?

Se Den norske kirkes egne veileder for gudstjenester og kirkelige handlinger 

Kan vi fortsatt gjennomføre trening som normalt?

 

Se nasjonal veileder for idrett

Hva med musikkøvelser? 

Se veilederen - Smittevern for musikkøvelser utarbeidet av Norsk musikkråd

 

Finnes det noen veiledere for kurs/konferanser og reiselivsnæringen? 

 

NHO har utarbeidet bransjestandarer for: Trygg Camping, Trygg Servering og Trygg Overnatting

 

 

Sosialt

Kan jeg invitere til fest nå?

Det er lov å samle opptil 20 mennesker privat. Alle (som ikke er i samme hustand) må til enhver tid holde en meter avstand. Det er anbefalt å samles utendørs. Alle som er syke må holde seg hjemme. 

 

Hvilke regler gjelder for å dra på restaurant?

Du kan gå på restaurant, men også her må du holde en meter avstand til andre. Se retningslinjer og plakater for deg som driver serveringssted.

 

Ferier, reise og hytteopphold

Kan jeg være på hytta mi i Fredrikstad?

Ja, hytteforbudet ble opphevet 20. april. Les mer på regjeringens nettsider

Se Helsenorges nettsider for reiseråd innenlands

Finnes det noen veiledere for reiselivsnæringen? 

NHO har utarbeidet bransjestandarer for: Trygg Camping, Trygg Servering og Trygg Overnatting

Kan jeg dra på ferie?

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Se FHIs nettsider for oppdatert informasjon om hvert enkelt land. 

Når må jeg i karantene?

Fredrikstad kommune informerer: Karantete og unntak( 30.7.2020)

Følg med på retningslinjene fra fhi

Stillinger og frivillig arbeid

Kan jeg søke jobb innen helse, eller bidra som frivillig?

Det er stort behov for ekstra helsepersonell. Vi trenger deg som har relevant kompetanse og/eller erfaring fra legevakt, akuttavdeling, hjemmesykepleie, sykehjem, psykisk helsehjelp/rusmestring eller tjenester til funksjonshemmede. Sjekk Fredrikstad kommunes nettside for registrering av personer som kan være villig til å ta i et tak i våre helsetjenester. 

Fredrikstad kommune og frivilligheten samarbeider under korona-situasjonen. Vi har vært i kontakt med mange av de store velorganiserte lagene og foreningene i vår kommune, og de har uten unntak sagt seg villige til å bistå med sine nettverk av allerede bestående medlemmer og frivilliggrupperinger.

Foreninger som Blå Kors, Røde Kors, Kirkens Bymisjon og frivillighetssentralene er allerede i gang med konkrete tiltak. Ytterligere foreninger innen idrett, kultur og annet ideelt arbeid er i beredskap for å bistå med å dekke opp for behov som måtte oppstå.

Enkeltpersoner i karantene, risikogrupper og allerede smittede kan ha behov for bistand, som hjelp til å handle, noen å snakke med på telefon, eller andre daglige gjøremål. Fredrikstad kommune prioriterer av kapasitetshensyn så langt ikke å koordinere denne type frivillighet. Vi anbefaler deg å hjelpe/be om hjelp, i ditt nærmiljø gjennom familie, naboskap, venner og bekjente. 

Renhold

Hva er regler for renhold av servicebygg og fellesarealer?

Retningslinjer for renhold av fellerarealer/bygg ligger her

 


 

Har du flere spørsmål som du mener er relevante for innbyggere i Fredrikstad, ta kontakt med mfre@fredrikstad.kommune.no.

 

Denne saken oppdateres fortløpende. 

Sist oppdatert: 31. juli 2020